Aanleiding

Deze website is een particulier initiatief naar aanleiding van een idee dat jaren geleden (rond de eeuwwisseling) bij mij is ontstaan om alle vuurtorens van België en Nederland te bezoeken en het interieur vast te leggen op foto. Ik raakte geïnspireerd door de vele rijk geïllustreerde boeken vol met interieurfoto’s van vuurtorens in het buitenland. Het heeft mij om die reden altijd verbaasd dat er, voor zover ik weet, nooit publicaties zijn verschenen over de Belgische en Nederlandse torens waarbij ook het interieur wat uitvoeriger belicht werd. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om me te beperken tot de grotere torens. Totdat ik mijn idee deelde met een aantal mensen nadat ik een aantal vuurtorens tijdens reguliere openstellingen of activiteiten bezocht had. Er ontstonden contacten waardoor het lukte om ook het interieur van de kleinere torens vast te leggen. Hierbij deed zich dan soms weer de mogelijkheid voor om zelfs op het mooiste moment van de dag, het blauwe uur tijdens de schemering, in vuurtorens te fotograferen. Uiteindelijk is dit uitgemond in een uitgebreide fotocollectie waarbij het gelukt is om (tot nu toe op één na) alle vuurtorens in beide landen van binnen en buiten te fotograferen.

Belangrijk om op te merken is dat sinds de start van dit project er objecten zijn verdwenen of nieuw geplaatst. Zo is bijvoorbeeld enkele jaren geleden een van de beide havenlichten van Oostende (België) verwijderd in verband met het het aanpassen van de haventoegang en zijn er twee nieuwe havenlichten gepland op de nieuwe strekdammen. Alle objecten die in de looptijd van dit project verdwijnen of nieuw worden geplaatst, zullen in dit overzicht meegenomen worden.

Het streven is om uiteindelijk te komen tot een boek waarin al deze foto’s inclusief uitgebreide technische informatie worden samengebracht.

Doel

Het streven is om uiteindelijk te komen tot een boek waarin al deze foto’s inclusief uitgebreide technische informatie worden samengebracht. Er is voor gekozen om voorafgaand hieraan een website te wijden aan dit initiatief waarbij alle objecten die in dat boek aan bod komen middels enkele karakteristieke foto’s aan het publiek voorgesteld worden. De gedachte hierbij is steeds: Een foto van het exterieur tijdens het blauwe uur, een foto van de optiek en een foto van het interieur. Eventuele feedback aan de hand van deze website kan gebruikt worden bij het samenstellen en vormgeven van het definitieve werk.

Scope

Jarenlang heeft mij de vraag beziggehouden wat nu eigenlijk de definitie van een vuurtoren is. Temeer om uiteindelijk vast te kunnen stellen wat de omvang van deze inventarisatie zou worden. Van officiële publicaties tot gesprekken met medewerkers van de beherende organisaties zoals Rijkswaterstaat: Een eenduidige en actuele definitie heb ik niet gevonden. Uiteindelijk heb ik aansluiting gevonden bij de definitie zoals de Britse vuurtorendeskundige Ken Trethewey (www.pharology.eu) deze heeft vastgesteld. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan om te komen tot een actuele definitie en het geeft een goed en bruikbaar kader voor deze website en het boek, namelijk: “A fully or partially enclosed built structure bearing a light that is used as a navigational aid and that is capable of admitting at least one person to operate or maintain the light entirely from within”. In het Nederlands staat dit voor: “Een geheel of gedeeltelijk gesloten gebouwde constructie met een licht dat wordt gebruikt als navigatiehulpmiddel en dat in staat is om ten minste één persoon toe te laten het licht geheel van binnenuit te bedienen of te onderhouden”. Dit betekent dus dat dit overzicht alle objecten bevat, die aan bovenstaande definitie voldoen. Over de zoektocht naar de definitie van een vuurtoren vindt u bij ‘achtergronden’ een speciale pagina waar daarvan verslag wordt gedaan.

Indeling

Objecten
Onder deze kop treft men uitgesplitst naar geografisch gebied een overzicht aan van alle vuurtorens in dat gebied. Naast vuurtorens zijn er ook diverse lichtbakens opgenomen, die door hun omvang, verschijningsvorm, historie of andere belangen bijzonder genoeg zijn om meegenomen te worden in dit overzicht. Zij vallen echter uitdrukkelijk buiten de scope en zijn in het overzicht gemarkeert met een asterisk (*).

Relicten
Onder de kop relicten treft men een selectie van bouwkundige onderdelen die afkomstig zijn van al dan niet bestaande vuurtorens. Het betreft hier veelal lichthuizen maar bijvoorbeeld ook walmbollen, fundamenten of andere tastbare overblijfselen van vuurtorens.

Achtergronden
Onder de kop achtergronden treft men een uitleg bij een veelvoud aan vuurtorengerelateerde onderwerpen waarbij ingegaan wordt op bijvoorbeeld bouwkunde, lichtsignalen, lichtinstallaties, gebruik, bereikbaarheid, toegankelijkheid etc.

Actualiteiten
Onder de kop actualiteiten treft men berichtgeving over de vuurtorens in België en Nederland. Het kan gaan om actuele informatie gerelateerd aan deze website of andere relevante nieuwsberichten.

Bronvermelding

Algemeen
Per pagina zullen steeds de geraadpleegde bronnen vermeld staan. Voor de specificaties bij de objecten wordt, tenzij anders is aangegeven, zoveel mogelijk teruggevallen op officiële bronnen (zoals lichtenlijsten, zeemansgidsen en Berichten aan Zeevarenden) en vaststellingen die gedaan zijn door eigen waarneming tijdens bezoeken aan deze objecten. In het laatste geval betreft het met name actuele informatie over de aanwezige optieken en de gebruikte lichtbronnen. De meeste publicaties zijn afkomstig van overheidsorganisaties zoals de Hydrografische dienst (Nederland) of de Vlaamse Hydrografie (België).

Daarnaast vormen de IALA (International Association of Lighthouse Authorities) en de website PDOK (Publieke diensten op de kaart) een belangrijke bron van informatie. De IALA is een internationale organisatie die onder meer richtlijnen aanbevelingen op het gebied van navigatiehulpmiddelen, waaronder vuurtorens, verstrekt. PDOK is een platform waar Nederlandse overheden geodatasets ontsluiten. Op de website PDOK (www.pdok.nl) is via de PDOK Viewer een dataset met vaarwegmarkeringen te vinden met actuele informatie over deze objecten in Nederland. Ook zijn via deze website kadastrale gegevens op te vragen.

Specificaties locatie
Geografische positie: Pdok-viewer (actieve objecten) / Google (overige objecten)
Adres: Pdok-viewer
Kadastrale aanduiding: Pdok-viewer

Specificaties bouwwerk
Objectsoort: conform IALA Navguide
Eigendom en beheer: Eigen waarneming
Bouwjaar en actief als navigatiemiddel: Zie bronvermelding onderaan betreffende pagina
Ontwerp en uitvoering: Zie bronvermelding onderaan betreffende pagina
Hoogte bouwwerk: Lichtenlijst
Toegankelijkheid: Eigen waarneming
Bereikbaarheid t.o.v. openbare weg: Eigen waarneming
Bescherming: Rijksdienst voor cultureel erfgoed

Specificaties Verlichting
Actief: Lichtenlijst
Lichtenlijstnummer: Lichtenlijst
Nautische functie(s): Pdok-viewer / IALA Navguide
Karakter: Lichtenlijst
Zichtbaarheid en Lichtsterkte: Lichtenlijst
Soort installatie: Eigen waarneming, tenzij anders vermeld
Lichtbron primair: Eigen waarneming, tenzij anders vermeld
Lichtbron secundair (noodverlichting): Eigen waarneming, tenzij anders vermeld

Specificaties andere navigatiehulpmiddelen
Andere navigatiehulpmiddelen: Lichtenlijst